Продовжується реалізація міжнародного проєкту УкрГМЦ-ФМІ


Продовжується реалізація міжнародного проєкту, який спрямований на модернізацію Української гідрометеорологічної служби у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Проєкт, розпочатий в січні 2022 року, триватиме чотири роки за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії. Він спрямований на часткову автоматизацію та модернізацію моніторингу погоди на території України з метою підвищення якості прогнозування і попередження небезпечних метеорологічних явищ.
Впродовж серпня-вересня відбулися робочі зустрічі українських та фінських фахівців в режимі онлайн, на яких були обговорені подальші кроки співробітництва.

Розглянуто першочергові напрямки роботи, а саме:

 • Визначення пріоритетних завдань на шляху автоматизації метеорологічної мережі спостережень та прогнозування метеорологічних процесів;
 • Ознайомлення із програмним забезпеченням SmartMet і SmartMet Alert, яке розроблене Фінським Метеорологічним Інститутом з метою впровадження цих систем в практику роботи УкрГМЦ;
 • Обговорення наявних можливостей і ресурсів для моделювання WRF. Розробка робочого та навчального плану для оперативного впровадження WRF в УкрГМЦ в рамках проекту.
 • Визначення технічних потужностей обладнання УкрГМЦ та шляхи його покращення;
 • Залучення до проекту профільних спеціалістів по системі управління якістю метеорологічного обслуговування.
 • Заходи для покращання інформування населення щодо змін погодних процесів.

Узгоджено, що задля належного виконання вищезазначених напрямків роботи та нарощування потенціалу персоналу УкрГМЦ, у Фінському метеорологічному інституті протягом вересня-листопада, буде проходити стажування наших співробітників.

Окрім негайних заходів з модернізації, проєкт також оцінює майбутні потреби в оновленні гідрометеорологічної інфраструктури, що дасть можливість забезпечити довгострокову стабільність та сталість розвитку сфери послуг УкрГМЦ.


The implementation of the international project, which is aimed at the modernization of the Ukrainian Hydrometeorological Service in cooperation with the Finnish Meteorological Institute, continues.
The project, which started in January 2022, will last four years with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland. It is aimed at partial automation and modernization of weather monitoring on the territory of Ukraine in order to improve the quality of forecasting and prevention of dangerous meteorological phenomena.
During August-September, working meetings of Ukrainian and Finnish specialists took place online, where further steps of cooperation were discussed.


The priority areas of work were considered, namely:

 • Determination of priority tasks in the way of automation of the meteorological network of observations and forecasting of meteorological processes;
 • Familiarization with the SmartMet and SmartMet Alert software, which was developed by the Finnish Meteorological Institute with the aim of introducing these systems into the work practice of the UkrHMC;
 • Discussion of available capabilities and resources for WRF modeling. Development of a work and training plan for the operational implementation of WRF in UkrHMC within the framework of the project.
 • Determination of technical capabilities of UkrHMC equipment and ways to improve it;
 • Involvement of specialized specialists in the quality management system of meteorological services to the project.
 • Measures to improve public awareness of changes in weather processes.


It was agreed that in order to properly implement the above-mentioned areas of work and increase the potential of the staff of the UkrHMC, in the Finnish Meteorological Institute during September-November, our employees will undergo an internship.
In addition to immediate modernization measures, the project also assesses the future needs for updating the hydrometeorological infrastructure, which will provide an opportunity to ensure long-term stability and sustainability of the development of the UkrHMC service sector.

Версія для друку Опубліковано: 22 Вересня 2022