Положення про центр

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій 28.05.2013 № 336

(у редакції наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 06.04.2023 № 291)

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 25836018)

 м. Київ

2023

  1. Загальні положення

1.1. Український гідрометеорологічний центр ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – УкрГМЦ) є неприбутковою організацією, підпорядковується і належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.2. УкрГМЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, цим Положенням, настановами, технічними регламентами та стандартами Всесвітньої Метеорологічної Організації (далі – ВМО).

1.3. У підпорядкуванні УкрГМЦ знаходяться: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Регіональний центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, Дніпропетровський, Донецький, Львівський, Харківський регіональні центри з гідрометеорології, Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Хмельницький, Херсонський, Черкаський, Чернігівський, Чернівецький обласні центри з гідрометеорології, Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (далі – підпорядковані організації).

1.4. Виконує завдання та функції безпосередньо та через підпорядковані організації.

1.5. УкрГМЦ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках України в національній та іноземних валютах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.6. Найменування та місцезнаходження УкрГМЦ:

Повне найменування українською – УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ;

скорочене найменування українською: УкрГМЦ.

Повне найменування англійською – UKRAINIAN HYDROMETEOROLOGICAL CENTER OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE;

скорочене найменування англійською: UHMC.

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6-В.

1.7. УкрГМЦ є бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету.

1.8. УкрГМЦ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством. УкрГМЦ не несе відповідальність за зобов’язаннями ДСНС, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язаннями УкрГМЦ.

1.9. Положення, штатний розпис, чисельність працівників, структура, кошторис, річний план гідрометеорологічної діяльності УкрГМЦ затверджуються ДСНС.

1.10. УкрГМЦ може утворювати Технічну раду, методичну комісію, інші консультаційно-дорадчі органи, склад та положення про які затверджує директор УкрГМЦ, їх рішення вводяться у дію наказами УкрГМЦ.

1.11. УкрГМЦ забезпечує правові та соціальні гарантії працівників згідно з чинним законодавством.

 

  1. Основні завдання УкрГМЦ

2.1. Участь у реалізації державної політики, виконання міжнародних зобов’язань України у межах компетенції у сфері гідрометеорологічної діяльності.

2.2. Аналіз та прогнозування умов погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їхньої врожайності, метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря в містах України, прогнозування наслідків радіаційних аварій.

2.3. Здійснення гідрометеорологічного забезпечення Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України та населення (через засоби масової інформації) безоплатною інформацією загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередженнями про загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, інформацією про прогнозовані наслідки радіаційних аварій. 

2.4. Здійснення гідрометеорологічного обслуговування та надання гідрометеорологічних послуг в установленому порядку (на платній основі) заінтересованим юридичним та фізичним особам.

2.5. Здійснення збирання, оброблення, передавання гідрометеорологічної інформації та інформації про рівень забруднення навколишнього природного середовища, формування баз і банків гідрометеорологічних даних.

2.6. Організаційно-методичне керівництво гідрометеорологічними організаціями з питань:

прогнозування метеорологічних, гідрологічних, агрометеорологічних умов, метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря, наслідків радіаційних аварій, фонових радіаційних та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, проведення гідроморфологічного моніторингу;

гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування споживачів;

збирання, оброблення та передавання даних;

охорони праці;

матеріально-технічного забезпечення;

розвитку, оптимізації державної системи гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

підготовка нормативних документів, стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов у сфері гідрометеорології;

метеорологічного обслуговування цивільної авіації;

придбання та введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), проведення ремонтів приміщень і споруд, використання автотранспорту згідно із встановленим порядком;

метрологічного забезпечення гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища.

2.7. Дотримання вимог і виконання рекомендацій міжнародних організацій, у т.ч. ВМО, Міжнародної організації цивільної авіації (далі – ІКАО), Міжнародного агентства з атомної енергії (далі – МАГАТЕ) стосовно здійснення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування гідрометеорологічних умов та наслідків радіаційних аварій.

2.8. Забезпечення виконання функцій національного центру щодо обміну ОРМЕТ-даними.

2.9. Забезпечення дотримання стандартів, нормативів та правил метрології, вимог щодо застосування ЗВТ, устаткування та обладнання під час здійснення гідрометеорологічних спостережень, спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища.

2.10. Здійснення організації та координації фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій, спрямування та контроль за їх гідрометеорологічною діяльністю.

2.11. Організація планово-фінансової роботи УкрГМЦ та підпорядкованих організацій, здійснення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, узагальнення планової та фінансової інформації (показників).

2.12. Здійснення централізованого забезпечення товарно-матеріальними цінностями підпорядкованих організацій, виготовлення та доставки основних засобів, ЗВТ, обладнання, витратних матеріалів для проведення гідрометеорологічних спостережень і робіт та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, організації та координації діяльності з матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих організацій.

 

  1. Функції УкрГМЦ

3.1. Проводить постійний аналіз та прогнозування стану погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вирощування та врожайності основних сільськогосподарських культур на території України, впливу метеорологічних умов на забруднення атмосферного повітря, наслідків радіаційних аварій.

3.2. Забезпечує органи державної влади, місцевого самоврядування, Збройні Сили України, населення (через засоби масової інформації) інформацією загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, інформацією про прогнозовані

наслідки радіаційних  аварій,  здійснює в установленому порядку (на платній основі) гідрометеорологічне обслуговування та надає гідрометеорологічні послуги заінтересованим юридичним та фізичним особам, надає інші платні послуги.

3.3. Розробляє та затверджує плани передавання оперативної гідрометеорологічної інформації, проведення агрометеорологічних спостережень і робіт, підготовки та передавання прогностичної гідрометеорологічної інформації, гідрометеорологічного забезпечення та гідрометеорологічного обслуговування.

3.4. Здійснює відповідно до затверджених планів збирання, оброблення та доведення до підпорядкованих організацій, інших заінтересованих підприємств та відомств даних гідрометеорологічних спостережень, інформації, необхідної для аналізу та прогнозу гідрометеорологічних умов, гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування, забезпечує в режимі реального часу передавання визначених обсягів гідрометеорологічної інформації до глобальної системи телезв'язку ВМО.

3.5. Здійснює організаційно-методичне керівництво підпорядкованими організаціями з питань прогнозування, гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування, агрометеорологічних спостережень і робіт, збирання та оброблення гідрометеорологічної інформації та інформації про забруднення навколишнього природного середовища, використання електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, охорони праці, дотримання стандартів, нормативів та правил метрології, вимог щодо застосування ЗВТ, устаткування та обладнання під час здійснення гідрометеорологічних спостережень, спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, розроблення, приймання, перегляд та скасування нормативних документів у сфері гідрометеорології.

3.6. Здійснює постійний аналіз та надає пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування системи гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, прогнозування наслідків радіаційних аварій.

3.7. Здійснює контроль гідрометеорологічної діяльності підпорядкованих організацій шляхом проведення методичних та участі у комплексних перевірках гідрометеорологічної діяльності, аналізує роботу підпорядкованих організацій, узагальнює матеріали місячної, квартальної та річної звітності, готує відповідні огляди, методичні рекомендації з питань гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, виконання агрометеорологічних спостережень і робіт, функціонування системи збирання, оброблення і передавання гідрометеорологічної інформації та інформації про рівень забруднення навколишнього природного середовища, господарсько-фінансової діяльності підпорядкованих організацій.

3.8. Забезпечує в межах компетенції контроль і методичне супроводження робіт, що здійснюються іншими суб'єктами гідрометеорологічної діяльності.

3.9. Розробляє та реалізує в межах компетенції заходи щодо поліпшення діяльності підпорядкованих організацій.

3.10. Затверджує Плани гідрометеорологічної діяльності підпорядкованих організацій та, за необхідності, вносить до них зміни.

3.11. Здійснює спільно з Державним підприємством "Український авіаційний метеорологічний центр" (далі – ДП "УАМЦ") інформаційне та організаційно-методичне забезпечення діяльності авіаційних метеорологічних станцій цивільних, розроблення проєктів нових та пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів, що регламентують метеорологічне обслуговування цивільної авіації.

3.12. Здійснює розроблення, випробування, впровадження, експлуатацію та супроводження роботи програмно-технічних комплексів зі збирання, комплектування, контролю повноти і якості оброблення та передавання оперативної гідрометеорологічної інформації та інформації про забруднення навколишнього природного середовища, розроблення, випробування, впровадження, експлуатацію та супроводження програмного забезпечення автоматизованих робочих місць спеціалістів (АРМ синоптика, АРМ гідролога, АРМ агрометеоролога та інших).

3.13. Бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР), підготовці науково-прикладних і науково-методичних матеріалів, а також науково-організаційної діяльності в частині формування та виконання планів НДДКР Українського гідрометеорологічного інституту (далі – УкрГМІ); здійснює випробування, впровадження та використання результатів НДДКР, попередні випробування та дослідну експлуатацію нових технологій збирання, оброблення та передавання інформації; проводить випробування і впровадження нових ЗВТ, методів гідрометеорологічних спостережень та прогнозів, розроблених в Україні та за кордоном.

3.14. Організовує та здійснює цілодобове оперативне чергування з метою забезпечення відповідних органів та населення інформацією про загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ та про екстремально високі рівні забруднення навколишнього природного середовища для вжиття необхідних заходів для запобігання або ліквідації негативних наслідків.

3.15. Виконує обов'язки оперативного підрозділу національної гідрометеорологічної служби в рамках угод між ВМО та МАГАТЕ з моделювання процесів переносу забруднюючих речовин у разі ядерних та інших екологічних аваріях, бере участь у тренуваннях, забезпечує необхідну оперативну взаємодію з компетентними з цих питань установами в Україні та спеціалізованими регіональними центрами ВМО.

3.16. Надає інформаційну підтримку органам державної влади у випадках радіаційних аварій шляхом прогнозування розповсюдження радіоактивного забруднення за рахунок атмосферного перенесення чи поверхневих вод.

3.17. Забезпечує в межах компетенції підготовку кліматологічної інформації, інформації про забруднення навколишнього природного середовища (у т.ч. атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі води суші) та фонові концентрації забруднюючих речовин, підготовку і видання науково-прикладних щомісячників і щорічників (кліматологічних, метеорологічних, агрометеорологічних, про стан забруднення навколишнього природного середовища тощо).

3.18. Проводить навчально-методичні заходи для працівників підпорядкованих організацій з питань гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, агрометеорологічних спостережень і робіт, збирання, оброблення та передавання інформації, автоматизованого оброблення даних, забезпечує проходження виробничої практики студентів закладів вищої освіти.

3.19. Здійснює в межах повноважень функції з оперативного управління майном, що знаходиться на його балансі, забезпечує належне його використання і збереження.

3.20. Здійснює організацію та координацію фінансової діяльності підпорядкованих організацій з планування та виконання бюджетної програми «Гідрометеорологічна діяльність».

3.21. Здійснює фінансово-господарську діяльність у межах кошторису та плану асигнувань УкрГМЦ на відповідний рік, затверджених ДСНС.

3.22. Розробляє проєкт паспорта бюджетної програми, відповідальним за виконання якої є, подає інформацію про його виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетної програми.

3.23. Розподіляє обсяг доведених бюджетних призначень між підпорядкованими організаціями.

3.24. Забезпечує складання, розгляд та погодження проєктів кошторисів підпорядкованих організацій, планів асигнувань, довідок про зміни до них, штатних розписів підпорядкованих організацій, внесення змін до них, їх подальше подання до ДСНС.

3.25. Забезпечує дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законодавством України.

3.26. Здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітностей, дотримання бюджетного законодавства.

3.27. Забезпечує узагальнення показників фінансової, бюджетної звітності та іншої фінансової інформації (показників) по гідрометеорологічних організаціях та подання її до ДСНС.

3.28. Складає та подає фінансову, бюджетну та іншу звітність щодо діяльності до ДСНС у встановленому порядку.

3.29. Регулює відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з УкрГМЦ шляхом укладання колективного договору між директором УкрГМЦ та профспілковою організацією.

3.30. Забезпечує схоронність, економію та раціональне використання матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів.

3.31. Забезпечує автотранспортні перевезення приладів, вантажів, утримання транспортних засобів та будівель, а також в межах компетенції виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.32. Здійснює тиражування гідрометеорологічної інформації.

3.33. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

3.34. Здійснює заходи із закупівлі основних засобів, телекомунікаційних засобів, засобів оброблення, візуалізації гідрометеорологічної інформації, систем управління базами даних, ЗВТ, обладнання, витратних матеріалів тощо та передавання їх у встановленому порядку підпорядкованим організаціям.

3.35. Бере участь у розробленні пропозицій до угод з національними гідрометеорологічними службами інших країн, міждержавних угод зі співробітництва на прикордонних водах, забезпечує виконання положень укладених угод, оперативну взаємодію з національними гідрометеорологічними службами інших країн у межах компетенції УкрГМЦ.

3.36. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в УкрГМЦ.

3.37. Здійснює організацію, проведення курсових заходів, у тому числі навчально-методичних, нарад і семінарів спеціалістів підпорядкованих організацій і підприємств за напрямками своєї діяльності, з питань метеорологічного обслуговування цивільної авіації – спільно з ДП "УАМЦ".

3.38. Здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання та використання у галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій та в УкрГМЦ.

3.39. Готує і затверджує зведені річні планові розрахунки потреб у гідрометеорологічному обладнанні, ЗВТ, запчастинах і матеріалах.

3.40. Забезпечує в межах компетенції виконання ремонтних, регламентно-профілактичних робіт щодо ЗВТ та обладнання, їх повірку та калібрування, розробку і модернізацію.

3.41. Здійснює облік ЗВТ, контроль за їх технічним станом та своєчасним проведенням повірки та калібрування в підпорядкованих організаціях.

3.42. Організовує впровадження в установленому порядку настанов, стандартів, інструкцій та керівництв з питань, що належать до компетенції УкрГМЦ.

3.43. Організовує виготовлення офіційних копій і розповсюдження прийнятих стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, документів відповідних спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації стосовно гідрометеорологічної діяльності.

3.44. Бере участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації.3.45. Забезпечує створення та ведення фондів нормативних документів, видання каталогів нормативних документів для забезпечення діяльності підпорядкованих організацій та інформаційного обміну.

3.46. Взаємодіє в межах компетенції з органами та підрозділами ДСНС, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, національними гідрометеорологічними службами інших країн, підприємствами, установами, організаціями.

3.47. Погоджує обсяги ремонтно-будівельних робіт приміщень та споруд підпорядкованих організацій.

3.48. Контролює стан та використання автотранспорту, плавзасобів у підпорядкованих організаціях, погоджує потреби в їх ремонті та паливно-мастильних матеріалах.

3.49. У межах компетенції організовує та координує роботу підпорядкованих організацій у сфері запобігання та протидії корупції.

3.50. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до затверджених правил та інструкції з діловодства УкрГМЦ.

3.51. Здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

  1. УкрГМЦ має право

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

4.3. Укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4. Перевіряти в межах компетенції фінансово-господарську та виробничу діяльність підпорядкованих організацій, вживати відповідних заходів щодо належного здійснення ними гідрометеорологічної діяльності в частині функціонування державної системи гідрометеорологічних спостережень, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, дотримання фінансово-господарської дисципліни, ефективного використання та збереження майна.

4.5. Взаємодіяти в межах компетенції у процесі виконання покладених на нього завдань з органами центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також національними гідрометеорологічними службами інших держав, міжнародними організаціями та установами з питань гідрометеорології та моніторингу забруднення навколишнього природного середовища.

4.6. Здійснювати заходи щодо централізованих закупівель та передавання підпорядкованим організаціям основних засобів, ЗВТ, обладнання, витратних матеріалів в установленому порядку.

4.7. Надавати в установленому порядку на платній основі послуги, визначені Кабінетом Міністрів України, що не суперечать та не заважають основній діяльності УкрГМЦ.

4.8. Перевіряти в межах компетенції та вживати відповідних заходів до суб'єктів гідрометеорологічної діяльності щодо застосування в установленому порядку ЗВТ та методик виконання вимірювань під час проведення гідрометеорологічних спостережень.

4.9. Виконувати науково-дослідні, науково-технічні, науково-методичні та дослідно-конструкторські роботи.

4.10. Проводити конференції, наради, симпозіуми, виставки, інші заходи, у тому числі міжнародні.

4.11. Представляти ДСНС (за дорученням) у межах компетенції у міжнародних організаціях, під час проведення міжнародних переговорів, укладання договорів тощо.

 

  1. Майно та фінансування УкрГМЦ

5.1. Майно УкрГМЦ становлять основні фонди, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі УкрГМЦ.

5.2. Майно УкрГМЦ – це державне майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. УкрГМЦ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.3. Джерелами формування майна УкрГМЦ є майно:

отримане від ДСНС;

придбане за рахунок коштів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів, отриманих за надання гідрометеорологічних та інших послуг у встановленому чинним законодавством порядку;

отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.4. Джерелами фінансування УкрГМЦ є:

асигнування державного бюджету;

кошти, отримані за надання гідрометеорологічних та інших послуг у встановленому чинним законодавством порядку;

кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

5.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

5.6. Доходи УкрГМЦ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання УкрГМЦ, реалізації його завдань і функцій, визначених законодавством і цим Положенням.

5.7. Оплата праці працівників УкрГМЦ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.8. УкрГМЦ здійснює користування землею згідно з чинним законодавством.

5.9. Збитки, завдані УкрГМЦ у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

  1. Керівництво УкрГМЦ

6.1. УкрГМЦ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за поданням начальника Управління гідрометеорології ДСНС та погодженням із Київською міською державною адміністрацією.

Директор УкрГМЦ має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посади за погодженням з ДСНС.

6.2. Директор УкрГМЦ та заступники повинні знати вимоги чинного законодавства та нормативні акти у сфері гідрометеорологічної діяльності, трудових відносин, фінансової та виконавської дисципліни, охорони праці і пожежної безпеки та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта, стаж роботи у системі національної гідрометеорологічної служби на керівних посадах – не менше п’яти років.

6.3. Директор УкрГМЦ:

здійснює керівництво діяльністю УкрГМЦ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на УкрГМЦ завдань і функцій та результатів його діяльності;

вносить пропозиції Голові ДСНС щодо призначення та звільнення з посади керівників підпорядкованих організацій;

погоджує призначення заступників директорів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, начальників Регіонального центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, регіональних та обласних центрів з гідрометеорології;

призначає на посади та звільняє з посад працівників УкрГМЦ;

визначає повноваження і відповідальність своїх заступників, керівників структурних підрозділів УкрГМЦ;

видає у межах повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру про розміщення пунктів гідрометеорологічних спостережень, приймання нормативних документів, стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов у сфері гідрометеорології, організовує контроль за їх виконанням;

затверджує положення про самостійні структурні підрозділи УкрГМЦ, плани гідрометеорологічної діяльності підпорядкованих організацій;

погоджує положення про спеціалізовані структурні підрозділи підпорядкованих організацій;

забезпечує розроблення проекту паспорту бюджетної програми, відповідальним за виконання якої є, складання звітів про її виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетної програми;

забезпечує подання на затвердження до ДСНС проєктів положень та структур УкрГМЦ та підпорядкованих організацій;

забезпечує подання на затвердження до ДСНС проєктів штатних розписів, кошторисів УкрГМЦ та підпорядкованих організацій у межах затвердженої ДСНС чисельності та фонду оплати праці;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису, плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік та майном згідно з чинним законодавством;

організовує здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

несе відповідальність за розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

забезпечує в межах повноважень, здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

забезпечує складання проєкту кошторису УкрГМЦ та підпорядкованих організацій на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та подає їх до ДСНС;

створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками, до компетенції яких належать функції бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів;

організовує ведення бухгалтерського обліку в УкрГМЦ, складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до законодавства, забезпечує збереження та оброблення первинних документів;

організовує узагальнення показників фінансової, бюджетної звітності, та іншої фінансової інформації (показників) по гідрометеорологічним організаціям та подання її до ДСНС;

представляє УкрГМЦ та ДСНС (за дорученням) в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових органах, в інших організаціях, підприємствах та установах, міжнародних організаціях;

веде листування з органами центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями, міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції УкрГМЦ;

вживає в межах повноважень заходи щодо заохочення, у тому числі нагородження відзнаками та грамотами відповідно до колективного договору, та накладання дисциплінарних стягнень на працівників УкрГМЦ, керівників підпорядкованих організацій відповідно до чинного законодавства;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці;

забезпечує виконання вимог законодавчих та нормативних актів з питань виконання заходів безпеки під час виконання працівниками службових обов'язків;

підписує колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом УкрГМЦ.

  

  1. Ліквідація та реорганізація УкрГМЦ

7.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) УкрГМЦ здійснюється за рішенням ДСНС відповідно до чинного законодавства.

7.2. Ліквідація УкрГМЦ здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами УкрГМЦ.

 

  1. Порядок внесення змін до Положення про УкрГМЦ

Внесення змін та доповнень до Положення про УкрГМЦ здійснюється ДСНС.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Сергій КРУК

 

Версія для друку Опубліковано: 06 Липня 2023